Legal Notices

Juridisch Intellectueel eigendom Licentie-aanvraag Handelsmerken

LET OP: LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GAAT GEBRUIKEN. UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE WORDT ALS ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN GEZIEN. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, GEBRUIK DE WEBSITE DAN NIET.

1.1 Juridische kennisgevingen, gebruik van site

Welkom op deze website die het eigendom is van en beheerd wordt door Verisign en/of de dochteronderneming, gelieerde onderneming of verwante onderneming van Verisign (in deze Gebruiksvoorwaarden verwijst 'Verisign' collectief naar VeriSign Inc. en diens dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en verwante ondernemingen) (de 'Site'). Verisign onderhoudt de site als een service voor de bezoekers, onderhevig aan de volgende voorwaarden en bepalingen betreffende het gebruik van de Site ('Gebruiksvoorwaarden'). Verisign behoudt zich het recht voor de inhoud van de Site en deze Gebruiksvoorwaarden periodiek te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.1.1 Gebruik van inhoud op de site

U mag inhoud van deze Site weergeven, downloaden en afdrukken onder de volgende voorwaarden: (a) de inhoud mag uitsluitend worden gebruikt voor informatieve doeleinden van een persoonlijke en niet-commerciële aard; (b) de inhoud mag op geen enkele wijze worden aangepast of gewijzigd; en (c) u stemt ermee in dat alle auteursrecht- en andere eigendomsverklaringen in de originele materialen, in alle kopieën van de materialen behouden blijven. U mag het materiaal of de inhoud van deze site niet reproduceren, opnieuw publiceren, openbaar tonen, uitvoeren of distribueren, of anderszins gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden, of aanpassingen of afgeleide werken voorbereiden op basis van de inhoud van deze Site.

U mag geen frames maken of frametechnieken gebruiken om een handelsmerk, logo of andere eigendomsrechtelijk beschermde informatie (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, paginaopmaak of formulier) van Verisign in te sluiten, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verisign. U mag geen metatags of andere 'verborgen tekst' gebruiken met de naam of handelsmerken van Verisign, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verisign. Het is niet toegestaan Verisign-logo's of andere gedeponeerde afbeeldingen of handelsmerken als onderdeel van een koppeling te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het gebruik van deze materialen op andere websites of op computers binnen een netwerkomgeving voor doeleinden waarvoor Verisign geen schriftelijke toestemming heeft verleend, is verboden.

U verwerft geen eigendomsrechten voor inhoud van de site. Elk ongeautoriseerde gebruik leidt tot beëindiging van het recht dat of de licentie die door Verisign is verleend, en u moet onmiddellijk al het gedownloade of afgedrukte materiaal vernietigen.

Deze website kan verklaringen bevatten met prognoses omtrent de toekomst van Verisign, welke als 'toekomstgerichte verklaringen' moeten worden beschouwd onder de federale effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Er kan geen garantie worden gegeven dat toekomstige resultaten worden behaald, en de werkelijke resultaat kunnen aanzienlijk afwijken van prognoses, schattingen en andere overzichten op deze website. Belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de factoren die worden omschreven in de SEC-filings van Verisign.

1.1.2 Beoordelingen, opmerkingen, communicatie en andere inhoud

Verisign wil geen vertrouwelijke of eigendomsinformatie van u ontvangen via deze site. Het materiaal, de informatie of andere communicatie die u op deze site indient of post, wordt als niet-vertrouwelijk en algemeen beschouwd. U mag opmerkingen indienen en andere inhoud opgeven, mits de inhoud niet obsceen, illegaal, bedreigend of lasterlijk is en zolang de inhoud de privacy of het intellectuele eigendomsrecht van derden niet schendt. Dergelijke inhoud mag verder geen softwarevirussen, bulkmail, kettingbrieven of 'spam' bevatten. U mag geen vals e-mailadres opgeven, u uitgeven voor een andere persoon of entiteit, of een anderszins misleidende representatie van de informatiebron geven. De persoonlijk identificeerbare informatie die u bij Verisign indient om producten en services te ontvangen, wordt verwerkt conform de onderstaande, online Privacyverklaring van Verisign.

Wanneer u inhoud of informatie indient, verleent u Verisign een volledig betaald, niet-exclusief, royaltyvrij, doorlopend, onherroepbaar en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud te reproduceren, te gebruiken, aan te passen, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, voor afgeleide werken te gebruiken, te distribueren en weer te geven, afzonderlijk of in combinatie met Verisign-producten en -services, over de hele wereld in alle media of elke indeling. Wanneer u inhoud of informatie met deze site uitwisselt, geeft u aan en garandeert u dat de informatie of inhoud waarheidsgetrouw is; dat u eigenaar bent van de informatie of inhoud, of dat u gemachtigd bent de informatie of inhoud te gebruiken en verzenden, die u met deze site uitwisselt, en dat het gebruik van de inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden of een andere persoon of entiteit schade kan berokkenen. U gaat ermee akkoord werknemers, advocaten en agenten van Verisign ("Schadeloosgestelde partijen") te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, uitgaven, aansprakelijkheden, verliezen, onkosten en schadevergoedingen, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die de Schadeloosgestelde partijen kunnen oplopen als gevolg van inhoud of informatie die u verstrekt.

1.1.3 Producten en services die Verisign aanbiedt op de Site

Verisign biedt producten en services aan op de Site. Wanneer u zich registreert om een product of service van Verisign te verkrijgen via de Site, accepteert u de specifieke voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst die van toepassing zijn op dit product of deze service. Uw gebruik van een dergelijk product of een dergelijke service die op de Site wordt aangeboden, is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen in de overeenkomst voor dat product of die service. Tenzij anders aangegeven in die overeenkomst, kan Verisign niet garanderen dat productbeschrijvingen of inhoud van deze website accuraat, actueel, betrouwbaar, volledig of foutloos zijn

1.1.4 Informatie over octrooien

Verisign is eigenaar van een of meer Amerikaanse en internationale octrooien die van toepassing zijn op de site. Dergelijke gepatenteerde uitvindingen zijn het exclusieve eigendom van Verisign en Verisign behoudt zich alle rechten op dergelijke uitvindingen voor die niet nadrukkelijk zijn verleend in overeenkomsten of in deze Gebruiksvoorwaarden.

1.1.5 Copyrightinformatie

De Site en de inhoud van deze Site zijn het eigendom van Verisign of zijn leveranciers en vallen onder de bescherming van copyrightwetten van de Verenigde Staten en internationale verdragsbepalingen. De samenstelling, organisatie en weergave van de inhoud, evenals de softwaretoepassingen die op of in verband met deze Site worden gebruikt, zijn het exclusieve eigendom van Verisign. Alle rechten met betrekking tot deze Site en zijn inhoud die niet uitdrukkelijk zijn verleend in een overeenkomst met Verisign of in de Gebruiksvoorwaarden, zijn voorbehouden aan Verisign.

1.1.6 Klachten over auteursrecht

Verisign respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Bent u van mening dat uw werk is gekopieerd op een manier die als schending van het auteursrecht kan worden beschouwd, volg dan onze kennisgeving en procedure voor het indienen van claims bij inbreuk op het auteursrecht.

Raadpleeg het beleid van Digital Millennium Copyright Act ("DMCA").

1.1.7 Handelsmerkinformatie

VERISIGN en andere merken die op onze site worden vermeld, zijn gedeponeerde handelsmerken van Verisign in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere merken, afbeeldingen, logo's, paginaheaders, knoppictogrammen en scripts van Verisign die op de Site worden vermeld, zijn servicemerken, handelsmerken en uitingen van bedrijfsstijl (trade dress) van Verisign, en het exclusieve eigendom van Verisign. De servicemerken, handelsmerken en uitingen van bedrijfsstijl (trade dress) mogen niet worden gebruikt op een wijze die tot verwarring bij de consument kan leiden, op een manier die Verisign in diskrediet kan brengen of kan ondermijnen, en in combinatie met een service die of een product dat niet gesponserd, aanbevolen of geproduceerd wordt door Verisign. Alle andere handelsmerken die op deze site worden vermeld en geen eigendom zijn van Verisign of zijn dochterondernemingen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponserd worden door Verisign of diens dochterondernemingen.

1.1.8 Privacyverklaringen

Aangezien we uw recht op privacy respecteren, hebben we een Privacyverklaring opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw privacy omgaan. Verisign is licentiehouder van het TRUSTe-privacyprogramma en heeft toestemming om het TRUSTe-keurmerk gebruiken. Raadpleeg het Privacybeleid dat van toepassing is op de specifieke site die u bekijkt.

1.1.9 Websites en informatie van derden

De site kan hyperlinks naar websites van derden bevatten of toegang bieden tot inhoud van derden. Als u deze hyperlinks gebruikt, verlaat u deze Site. Niet al deze sites van derden zijn door Verisign gecontroleerd, en Verisign heeft geen controle over de inhoud op deze sites en kan deze derhalve niet garanderen of aanbevelen. U stemt ermee in dat Verisign geen representaties van dergelijke sites of hun informatie, software, producten, services of materialen biedt en niet verantwoordelijk is voor inhoud, bijbehorende koppelingen, resources of services die aan een site van derden zijn gekoppeld. U stemt er voorts mee in dat als u de websites van derden oproept die aan deze site gekoppeld zijn, u dit op eigen risico doet en Verisign niet aansprakelijk zal zijn voor enigerlei verlies of schade voorvloeiend uit uw gebruik van inhoud van derden. Koppelingen en toegang tot deze sites worden alleen geboden voor uw gemak.

Elke koppeling naar een NASDAQ-website voor een actuele notering van de prijs van een Verisign-aandeel wordt alleen ter informatie geboden en is niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Verisign is niet aansprakelijk voor onjuistheden of vertragingen in de notering van de aandeelprijs van het bedrijf, of voor enige andere informatie die op of via de NASDAQ-website wordt aangeboden, of voor acties die u op basis hiervan onderneemt.

1.1.10 Disclaimer

BEHALVE WAAR UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST TUSSEN U EN VERISIGN, WORDEN ALLE INHOUD, SERVICES, PRODUCTEN EN SOFTWARE OP DEZE WEBSITE AANGEBODEN "ZOALS DEZE ZIJN" ZONDER ENIGERLEI GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND. VERISIGN EN ZIJN LICENTIEGEVERS WIJZEN ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR DE JUISTHEID VAN DEZE SITE, DE INHOUD, EN DE PRODUCTEN EN SERVICES DIE DOOR VERISIGN OP DEZE SITE WORDEN AANGEBODEN VOOR UW BEOOGDE TOEPASSING EN GEBRUIK. VERISIGN KAN NIET GARANDEREN DAT DE SITE, DE INHOUD OF DE PRODUCTEN EN SERVICES DIE OP DEZE SITE WORDEN AANGEBODEN, AAN UW EISEN VOLDOEN. AFHANKELIJK VAN DE BEPALINGEN VAN EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN VERISIGN, ZIJN VERISIGN, ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, OF STRAFVERGOEDINGEN, ZELFS ALS VERISIGN, ZIJN LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE WETGEVING IN SOMMIGE STATEN STAAT BEPERKINGEN OP STILZWIJGENDE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADES NIET TOE. ALS DEZE WETGEVING OP U VAN TOEPASSING IS, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK EXTRA RECHTEN.

1.1.11 Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord werknemers, advocaten en agenten van Verisign ("Schadeloosgestelde partijen") te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, uitgaven, aansprakelijkheden, verliezen, onkosten en schadevergoedingen, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die Schadeloosgestelde partijen kunnen oplopen (i) in verband met uw gebruik van de Site of een gekoppelde Website of (ii) als gevolg van inhoud die u verstrekt.

1.1.12 Toepasbare wetten

Alle zaken die betrekking hebben op uw toegang tot en gebruik van de Site zullen onder de Amerikaanse federale wetgeving vallen of de wetgeving van de Staten waarin de specifieke Website die u bekijkt, wordt gehost. Hierbij worden conflicterende wetsbeginselen niet in acht genomen. Gerechtelijke acties en processen in verband met uw toegang tot of gebruik van de Site zullen worden ondernomen/aangespannen bij de federale of staatsrechtbank in het rechtsgebied waarin de website die u bekijkt, wordt gehost.

Als in een uitspraak wordt bepaald dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, heeft deze uitspraak geen gevolgen voor de rest van de Gebruiksvoorwaarden en wordt geacht dat de Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast in een mate die minimaal noodzakelijk is om deze geldig en afdwingbaar te maken.

1.1.13 Contact opnemen

Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u Neem contact op met Verisign.

Auteursrechten

Auteursrechtelijke bescherming wordt verleend aan originele werken van auteurschap die zijn vastgelegd in een tastbaar medium met behulp waarvan deze kunnen worden weergegeven, gereproduceerd of doorgegeven.

Auteursrecht is een vorm van bescherming die onder de wetten van de Verenigde Staten (Title 17, U.S. Code) wordt verleend aan auteurs van 'originele werken van auteurschap'. Deze bescherming is beschikbaar voor zowel gepubliceerde als ongepubliceerde werken. Sectie 106 van de 1976 Copyright Act verleent de eigenaar van het auteursrecht doorgaans het exclusieve recht om zelf, en anderen het recht te geven om:

  • "het auteursrechtelijk beschermde werk te reproduceren;
  • afgeleide werken te maken;
  • exemplaren aan het publiek te verstrekken door middel van verkoop of een andere overdracht van eigenaarschap, of door huren, leasen of uitlenen;
  • het auteursrechtelijk beschermde werk voor publiek uit te voeren (in het geval van literaire, muzikale en choreografische werken, pantomimen, speelfilms en andere audiovisuele werken);
  • het auteursrechtelijk beschermde werk openbaar weer te geven; en
  • in het geval van geluidsopnames, het werk aan het publiek te laten horen door middel van digitale geluidsoverdracht."

(Bron: Circular 1, U.S. Copyright Office)

Handelsmerken

Een handelsmerk is een woord, zin, symbool, ontwerp (waaronder een logo, slogan, geluid of motto), of een combinatie van deze elementen, gebruikt door een bedrijf om de herkomst van een product aan te geven en het te onderscheiden van concurrerende producten.

Een servicemerk is een woord, zin, symbool of ontwerp dat door een bedrijf wordt gebruikt om een service aan te geven, zoals de gehoste services die door Verisign worden uitgevoerd, en om de service te onderscheiden van de services die door de concurrentie worden aangeboden en hierin zijn servicemerken gelijk aan een handelsmerk. (Voor de duidelijkheid: handelsmerken verwijzen hier zowel naar handelsmerken als servicemerken tenzij anders vermeld).

Handelsnamen zijn firma- of bedrijfsnamen en geen handelsmerken. Een handelsnaam verwijst naar de aanbieder van de bedrijfsactiviteit of service en niet naar het product zelf. Dit betekent dat de handelsnaam geen goederen aanduidt of deze onderscheidt. Verisign is een handelsnaam wanneer deze naar het bedrijf verwijst (bijv. VeriSign, Inc.). Wanneer er naar Verisign als bedrijf wordt verwezen, is er geen handelsmerkteken vereist.

Bijvoorbeeld: "Verisign levert intelligente infrastructuurservices waarmee dagelijks miljarden interacties via de wereldwijde spraak- en gegevensnetwerken mogelijk gemaakt en beschermd worden.

Sommige handelsnamen, zoals "Verisign", kunnen ook fungeren als handelsmerken. Wanneer de bedrijfsnaam gebruikt wordt om de herkomst van een product of service aan te geven, fungeert "Verisign" als een handelsmerk en moet de bedrijfsnaam gevolgd worden door het symbool ® .

Voorbeeld: Verisign® Managed Security Services

Voorbeelden

  • Firmanaam: "VeriSign, Inc. is een snelgroeiend bedrijf." Verwijdering van het teken resulteert in een onvolledige zin ("Is een snelgroeiend bedrijf.")
  • Handelsnaam: "De nieuwste websitedesigns van Verisign zijn erg nuttig."
  • Handelsmerk: "Digitale certificaten van Verisign® hebben het internet gerevolutioneerd." Wanneer u "van Verisign®" verwijdert of vervangt met "die", resulteert dit nog steeds in een volledige zin ("Digitale certificaten hebben het internet gerevolutioneerd" of "Die digitale certificaten hebben het internet gerevolutioneerd").

Octrooien en domeinnamen

Verisign is eigenaar van verschillende octrooien en domeinnamen. Als deze niet allemaal worden genoemd, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand voor één of alle intellectuele eigendomsrechten die VeriSign, Inc. heeft verworven voor zijn producten, services, programma's, functies, servicemerken, servicenamen of logo's.

Alleen personen en entiteiten met een volledig uitgevoerde licentieovereenkomst mogen gebruikmaken van het intellectuele eigendom van Verisign. Deze vereiste is van toepassing op alle derde partijen, ongeacht of het om gelieerde ondernemingen, bedrijfspartners, klanten of anderen gaat. Als u een Verisign-logo en/of -merk en/of -auteursrecht moet gebruiken, vult u de relevante licentieovereenkomst in deze sectie in.

Aanvraagformulier voor gebruik van copyright
Aanvraagformulier voor gebruik van handelsmerk

Lijst met handelsmerken

De volgende lijst is volledig sinds juni 2009 en kan op elk moment worden bijgewerkt.

Verisign-merken
VERISIGN®
VERISIGN DESIGN®
VERISIGN ® (Chinese tekens - Versie 1)
VERISIGN ® (Chinese tekens - Versie 2)
VERISIGN ® (Chinese tekens - Versie 3)
VERISIGN™ (Indiase tekens - Hindi-versie 1)
VERISIGN™ (Indiase tekens - Kannada-versie 1)
VERISIGN & DESIGN® (Japanse tekens - Katakana-versie 1)
VERISIGN SECURED®
VERISIGN SECURED DESIGN (teken verplaatsen)®
VERISIGN SECURED DESIGN®
VERISIGN TRUST™
VERISIGN TRUSTED DESIGN™
iDEFENSE®
ATLAS®

Als er een naam of logo in de lijst ontbreekt, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand voor één of alle intellectuele eigendomsrechten die VeriSign, Inc. heeft verworven voor zijn producten, services, programma's, functies, servicemerken, servicenamen of logo's.