Digital Millennium Copyright Act Policy

// Terug naar Juridische kennisgevingen

Verisign respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we verwachten van anderen dat zij hetzelfde doen. Het is ons beleid om te reageren op kennisgevingen van vermeende schendingen conform de DMCA (Digital Millennium Copyright Act) en andere toepasselijke wetten betreffende intellectueel eigendom. Als reactie hierop kan het recht van de gebruiker om het inbreukmakende materiaal te verzenden en/of te bewaren, en/of het recht van de gebruiker om de gehele toepassing te gebruiken, worden ingetrokken. Als we dergelijke maatregelen treffen, proberen we te goeder trouw contact op te nemen met de gebruiker die dergelijke inhoud heeft opgeslagen en/of verzonden, zodat hij of zij een verweer kan opstellen conform de secties 512(g)(2) en (3) van de DMCA. Het is ons beleid alle kennisgevingen van vermeende schending die wij in behandeling nemen, vast te leggen.

Kennisgeving van schending

Bent u eigenaar van of een bevoegde agent voor auteursrechten en vermoedt u dat een gebruiker van de Verisign-toepassing uw auteursrechten heeft geschonden, dan kunt u een kennisgeving indienen conform de DMCA door melding van schending te maken bij onze Copyright Agent. Als u melding van schending wilt maken bij onze Copyright Agent, moet u een schrijven indienen (per fax, gewone post of e-mail) waarin de volgende punten uiteengezet worden. Houd er rekening mee dat u aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade (met inbegrip van kosten en advocaatkosten) indien uw bewering dat een product of activiteit uw auteursrechten schendt, op onwaarheid berust. Als u niet zeker weet of onlinemateriaal uw auteursrechten schendt, verdient het bijgevolg aanbeveling eerst contact op te nemen met een advocaat. Voor een snelle verwerking van uw verzoek, moet u ons van de volgende informatie voorzien:

 1. een gedetailleerde beschrijving van het werk waarop het auteursrecht rust dat volgens u geschonden is.
 2. een beschrijving van het materiaal dat volgens u de auteursrechten schendt van het werk dat u bij punt 1 hebt vermeld, of dat volgens u het onderwerp is van een inbreukmakende activiteit. een aparte beschrijving van elk item met inbreukmakend materiaal.
 3. een voldoende gedetailleerde beschrijving van de locatie van het materiaal zodat Verisign het kan vinden.
 4. een e-mailadres, telefoonnummer en een postadres zodat Verisign voldoende gegevens heeft om contact met u op te nemen.
 5. contactgegevens, indien mogelijk, waarmee Verisign contact kan opnemen met de gebruiker die het vermeende, inbreukmakende materiaal heeft opgeslagen (bij voorkeur een e-mailadres).
 6. de volgende verklaring waarin u te goeder trouw beweert dat het betwiste gebruik van de materialen waarop auteursrecht rust, niet wordt gemachtigd door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de wet: "I have a good faith belief that use of the copyrighted materials in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law."
 7. de volgende verklaring waarin u verklaart, op straffe van meineed, dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of geautoriseerd bent om op te treden namens de houder van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gepleegd: "I swear, under penalty of perjury, that the information in the notification is accurate and that I am the copyright owner or am authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed."
 8. Onderteken het document.
 9. Stuur de schriftelijke kennisgeving naar:

  VeriSign, Inc.
  Attn: Copyright Agent
  12061 Bluemont Way, Reston, VA 20190
  VIA FAX: +1-703-450-7326 Attn: Copyright Agent
  VIA E-MAIL: DMCA@verisign.com - met de woorden 'DMCA Complaint' in de onderwerpregel.

Als u niet aan alle vereisten voldoet die hierboven uiteengezet zijn, is uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet geldig.

Verweer

De abonnee kan een verweerschrift indienen conform, 512(g)(2) en (3) van de Act. Als u een verweerschrift bij ons wilt indienen, moet u een schriftelijke kennisgeving aanbieden (per fax, gewone post of e-mail) waarin de hieronder vermelde punten uiteengezet worden. Houd er rekening mee dat u aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade (met inbegrip van kosten en advocaatkosten) indien uw bewering dat een product of activiteit de auteursrechten van anderen schendt, op onwaarheid berust. Als u niet zeker weet of bepaald materiaal de auteursrechten van anderen schendt, verdient het bijgevolg aanbeveling eerst contact op te nemen met een advocaat. Voor een snelle verwerking van uw verweer, moet u ons van de volgende informatie voorzien (inclusief sectienummers):

 1. de naam van het bestand waarvoor Verisign de toegang heeft geblokkeerd.
 2. uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een verklaring waarin u instemt met de bevoegdheid van het Federal District Court voor het rechtsgebied waarin uw adres zich bevindt (of Cupertino, CA, VS indien uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt) en waarin u verklaart dat u de gerechtelijke betekening zult accepteren van de partij die de kennisgeving heeft ingediend onder subparagraaf (c)(1)(C) van de DMCA of een agent van een dergelijk persoon.
 3. de volgende verklaring dat u, op straffe van meineed, te goeder trouw beweert dat de overdracht van elk bestand dat hierboven is vermeld, ten onrechte is geblokkeerd als gevolg van een fout of onjuiste identificatie van het te blokkeren materiaal: "I swear, under penalty of perjury, that I have a good faith belief that transmission of each file identified above was blocked as a result of a mistake or misidentification of the material to be blocked."
 4. Onderteken het document.
 5. Stuur de schriftelijke kennisgeving naar:

  VeriSign, Inc.
  Attn: Copyright Agent
  12061 Bluemont Way, Reston, VA 20190
  VIA FAX: +1-703-450-7326 Attn: Copyright Agent
  VIA E-MAIL: DMCA@verisign.com - met de woorden 'DMCA Complaint' in de onderwerpregel.