Beleid voor registratie van domeinnamen met .tv en .cc

Verisign beheert het gezaghebbend register ('Register') voor alle domeinnaamregistraties die eindigen op '.tv' en '.cc' ('Domeinnaam/Domeinnamen'). De registratie van Domeinnamen is onderworpen aan onderstaand Registerbeleid voor .tv en .cc. Verisign behoudt zich het recht voor om dit en ander beleid aangaande .cc en .tv op elk moment te wijzigen. Registrars dienen de beleidsregels en eventuele wijzigingen hierin van tijd tot tijd te herzien. Wijzigingen in dit beleid zijn van kracht vanaf de datum en tijd dat ze op deze site worden gepubliceerd.

Beschikbaarheid

De registratie van een Domeinnaam is beschikbaar voor personen en bedrijven. Als een Domeinnaam beschikbaar is wanneer een Registrar de CHECK-opdracht uitvoert, garandeert dit niet dat de Domeinnaam beschikbaar is op het moment van registratie.

Termijn

Een Domeinnaam wordt geregistreerd voor de periode van een jaar of een veelvoud daarvan: de registratieperiode is minimaal één en maximaal tien jaar.

Beperkingen voor naamgeving

De tekenlengte voor een Domeinnaam is ten minste één teken exclusief de extensie '.tv' of '.cc'. De tekenlengte voor een Domeinnaam is maximaal 63 tekens exclusief de extensie '.tv' of '.cc'. Een Domeinnaam mag niet beginnen met een streepje '-' of punt '.' en mag niet beginnen met de volgende tekenreeks: 'alfanumeriek_alfanumeriek_streepje ('-')_streepje ('-')'.

Elk teken in de Domeinnaam, exclusief de punten ('.'), moet een letter, cijfer of streepje ('-') zijn. Het laatste teken moet een cijfer of letter zijn. Het mag geen streepje zijn ('-').

Premiumdomeinnamen met .tv

Bepaalde Domeinnamen met .tv die uit algemene woorden bestaan en combinaties van één tot drie tekens zijn aangeduid als 'Premiumnamen'. Voor Premiumnamen gelden dezelfde bedrijfsregels en respijtperiode als voor alle Domeinnamen met .tv, met de volgende uitzonderingen:

 • Premiumnamen kunnen een hoger tarief hebben dan standaarddomeinnamen met .tv.
 • Ongeacht enige indicatie hierin van het tegendeel zijn Registrar-overdrachten voor Premiumnamen verboden.
 • Ongeacht enige indicatie hierin van het tegendeel is de Sync-bewerking voor Premiumnamen verboden.

Naamservers

Een Domeinnaam mag niet meer dan 13 hosts op Registerniveau bevatten.

Regels voor registrar-overdracht

Een aangemaakte Domeinnaam moet 61 dagen oud of ouder zijn om te kunnen worden overgedragen aan een andere Registrar. Een Domeinnaam kan worden overgedragen voor een periode van een jaar of een veelvoud daarvan tot maximaal tien jaar. De standaardinstelling is een verlenging van één jaar. Als het verschil tussen de huidige datum en de nieuwe registratiedatum meer dan 10 jaar en minder dan 11 jaar is, wordt de overdracht afgerond naar 10 jaar. Als het verschil tussen de huidige datum en de nieuwe registratiedatum meer dan 11 jaar is, wordt de overdracht geweigerd. De periode waarin de overdracht in behandeling is, is vijf (5) dagen. Als het verzoek tot overdracht door de verliezende Registrar noch wordt goekgekeurd, noch wordt geweigerd binnen deze behandelingsperiode van vijf dagen, keurt Verisign het verzoek automatisch goed. Zoals hierboven vermeld is de Registrar-overdracht van Premiumnamen verboden.

Bulkoverdracht
Afhankelijk van het inzicht en de goedkeuring van Verisign en eventuele overdrachtskosten of -heffingen die door Verisign kunnen worden bepaald, kunnen Registrars bulkoverdrachten aanvragen van Domeinnamen met .tv en .cc door een schriftelijk verzoek tot bulkoverdracht in te dienen, vergezeld van een volledige lijst met over te dragen Domeinnamen, ondertekend door zowel de winnende als de verliezende Registrar.

Respijtperioden

Een respijtperiode is een specifiek aantal kalenderdagen na een Registerbewerking waarin de Domeinnaam verwijderd kan worden en een krediet kan worden uitgekeerd aan de Registrar. Relevante Registerbewerkingen in deze context:

 • Registratie van een nieuwe domeinnaam (Add Grace Period)
 • Expliciete verlenging van een bestaande domeinnaam (Explicit Renew Grace Period)
 • Automatische verlenging van een bestaande domeinnaam (Auto-Renew Grace Period)
 • Registrar-overdracht van een bestaande domeinnaam (Registrar Transfer Grace Period)

Add Grace Period
De Add Grace Period is een specifiek aantal kalenderdagen na de oorspronkelijke registratie van een Domeinnaam. De waarde van de Add Grace Period is vijf (5) kalenderdagen. Als de bewerking Delete, Explicit Renew of Transfer binnen vijf kalenderdagen plaatsvindt, zijn de volgende regels van toepassing:

 • Delete: als een domeinnaam binnen de Add Grace Period wordt verwijderd, wordt het registratiebedrag gecrediteerd aan de betalende Registrar. De Domeinnaam wordt verwijderd uit de Registerdatabase en kan direct worden geregistreerd door een andere Registrar. Als een Domeinnaam wordt verwijderd nadat de respijtperiode van vijf dagen is verlopen, krijgt deze gedurende 30 kalenderdagen de status Redemption Period.
 • Explicit Renew: als een Domeinnaam expliciet verlengd wordt binnen de Add Grace Period, is er geen krediet voor de Add. Naast de eerste registratiekosten worden de kosten van het aantal jaar waarvoor de registratie expliciet wordt verlengd, afgetrokken van het beschikbare krediet van de Registrar. De vervaldatum van de Domeinnaam wordt verlengd met het aantal jaar zoals opgegeven in de Explicit Renew-bewerking van de Registrar tot een resulterende registratieperiode van niet meer dan 10 jaar.
 • Registrar Transfer: een Domeinnaam mag niet worden overgedragen binnen de Add Grace Period.

Explicit Renew Grace Period
De Explicit Renew Grace Period is een specifiek aantal kalenderdagen na de expliciete verlenging van de registratieperiode van een Domeinnaam. De waarde van de Explicit Renew Grace Period is vijf (5) kalenderdagen. Als de bewerking Delete, Explicit Renew of Transfer binnen vijf kalenderdagen plaatsvindt, zijn de volgende regels van toepassing:

 • Delete: als een Domeinnaam wordt verwijderd binnen de Explicit Renew Grace Period, ontvangt de betalende Registrar een krediet voor de kosten voor expliciete verlenging en krijgt de Domeinnaam de status Redemption Period.
 • Explicit Renew: een Domeinnaam kan worden verlengd binnen de Explicit Renew Grace Period voor een periode van maximaal 10 jaar. Het verzoek voor verlenging van de Domeinnaam wordt geweigerd als de verzochte periode in totaal meer dan 10 jaar is. De kosten voor elk van de extra aantal jaren dat de registratie expliciet wordt verlengd, worden afgetrokken van het beschikbare krediet van de Registrar.
 • Registrar Transfer: als een Domeinnaam wordt overgedragen binnen de Explicit Renew Grace Period, is er geen krediet voor Explicit Renew. De vervaldatum van de Domeinnaam wordt met één jaar verlengd voor de overdracht, en de jaren die zijn toegevoegd als gevolg van de Explicit Renew blijven gelden voor de Domeinnaam tot maximaal 10 jaar. Dit extra jaar voor de overdracht wordt bij de winnende Registrar in rekening gebracht, zelfs wanneer er geen heel jaar wordt toegevoegd vanwege de limiet van 10 jaar.

Auto-Renew Grace Period
De Auto-Renew Grace Period is een specifiek aantal kalenderdagen na een automatische verlenging. Een automatische verlenging vindt plaats als de registratie van een Domeinnaam niet expliciet wordt verlengd of wordt verwijderd door de vervaldatum; in dit geval wordt de registratie automatisch verlengd door het systeem op de eerste dag na de vervaldatum, en wordt het het beschikbare krediet van de Registrar in rekening gebracht. De waarde van de Auto-Renew Grace Period is 45 kalenderdagen. Als de bewerking Delete, Explicit Renew of Transfer binnen de Auto-Renew Grace Period plaatsvindt, zijn de volgende regels van toepassing:

 • Delete: als een Domeinnaam wordt verwijderd binnen de Auto-Renew Grace Period, ontvangt de Registrar een krediet voor de kosten voor automatische verlenging op het moment van verwijdering. De Domeinnaam krijgt vervolgens de status Redemption Period.
 • Explicit Renew: een Domeinnaam kan expliciet worden verlengd binnen de Auto-Renew Grace Period voor een periode van maximaal 10 jaar. De rekening van de betalende Registrar wordt op het moment van de aanvullende verlenging gedebiteerd voor het extra aantal jaar waarvoor de registratie expliciet wordt verlengd.
 • Registrar Transfer: als een Domeinnaam wordt overgedragen binnen de Auto-Renew Grace Period, ontvangt de verliezende Registrar een krediet voor de kosten voor automatische verlenging en wordt het extra jaar voor automatische verlenging geannuleerd. De vervaldatum van de Domeinnaam wordt verlengd met een jaar tot maximaal 10 jaar krachtens de overdracht en dit wordt bij de winnende Registrar in rekening gebracht, zelfs wanneer er geen heel jaar wordt toegevoegd vanwege de limiet van 10 jaar.

Registrar Transfer Grace Period
De Registrar Transfer Grace Period is een specifiek aantal kalenderdagen na de voltooiing van de overdracht van een Domeinnaam. De waarde van de Registrar Transfer Grace Period is vijf kalenderdagen. Als de bewerking Delete, Explicit Renew of Transfer binnen vijf kalenderdagen plaatsvindt, zijn de volgende regels van toepassing:

 • Delete: als een Domeinnaam wordt verwijderd binnen de Registrar Transfer Grace Period, ontvangt de betalende Registrar een krediet voor de kosten van de overdracht en krijgt de Domeinnaam de status Redemption Period.
 • Explicit Renew: als een Domeinnaam expliciet verlengd wordt binnen de Transfer Grace Period, is er geen krediet voor de Transfer. Naast de kosten voor de overdracht worden de kosten van het aantal jaar waarvoor de registratie expliciet wordt verlengd, afgetrokken van het beschikbare krediet van de Registrar. De vervaldatum van de Domeinnaam wordt verlengd met het aantal jaar zoals opgegeven in de Explicit Renew-bewerking van de Registrar tot een resulterende registratieperiode van niet meer dan 10 jaar.
 • Registrar Transfer: als een Domeinnaam wordt overgedragen binnen de Transfer Grace Period, is er geen krediet. De vervaldatum van de Domeinnaam wordt verlengd met een jaar tot een maximumperiode van 10 jaar.

Status Redemption Period

Wanneer een Domeinnaam wordt verwijderd buiten de Add Grace Period of binnen de Registrar Transfer, Auto-Renew of Explicit Renew Grace Periods, krijgt de Domeinnaam gedurende 30 dagen de status Redemption Period. De Redemption Period werkt als volgt:

 • Domeinnaam verwijderd.
 • Domeinnaam wordt verwijderd uit de Zone.
 • Domeinnaam krijgt gedurende 30 dagen de status Redemption Period.
 • In de status Redemption Period kunnen er geen wijzigingen worden aangebracht in de Domeinnaam.
 • De status Redemption Period kan alleen worden verwijderd met de opdracht Restore.
 • Als de Domeinnaam NIET wordt hersteld in deze periode van 30, krijgt de naam gedurende vijf dagen de status Pending Delete.
 • Uit deze status kan de Domeinnaam niet worden hersteld.
 • Nadat de periode Pending Delete is verlopen, wordt de Domeinnaam verwijderd.

Opdracht Restore

De opdracht Restore geeft een Registrar de mogelijkheid om de status Redemption Period van een Domeinnaam te verwijderen. De opdracht Restore is een belastbare transactie die voor elke keer dat deze wordt gebruikt, in rekening wordt gebracht bij de Registrar. Voor de opdracht Restore moet de Registrar twee handelingen uitvoeren:

 • De opdracht Restore doorgeven aan Verisign.
 • Het Restore Report invullen.

Details over de opdracht Restore:

 • Met de opdracht Restore wordt de status Redemption Period verwijderd.
 • De opdracht Restore kan niet worden ingediend voor Premiumnamen.
 • De bewerking Restore is niet van invloed op de vervaldatum van de registratie, zelfs als de Domeinnaam al is verlopen. Wanneer een verlopen Domeinnaam wordt hersteld en het Restore Report voor de Domeinnaam is ontvangen, wordt de vervaldatum door de batchprocedure voor automatische verlenging verlengd met een jaar vanaf de huidige vervaldatum.
 • N.B. Als de opdracht Restore is aangevraagd maar het Restore Report voor die Domeinnaam niet is verwerkt, wordt deze niet opgenomen in de batchprocedure voor automatische verlenging.
 • Bij een geslaagde RESTORE-opdracht krijgt de naam de status PendingRestore gedurende zeven (7) dagen.
 • Domeinnamen met de status PendingRestore worden opgenomen in de zonebestanden.

Details over het RESTORE Report:
Het Restore Report is tweede stap in de herstelprocedure. Wanneer de Registrar de status Redemption Period verwijderd heeft van de Domeinnaam met behulp van de opdracht Restore, moet de Registrar een toelichting geven aan Verisign. Hiertoe wordt het Restore Report ingevuld.

 • Wanneer de Registrar de opdracht RESTORE met succes heeft uitgevoerd, krijgt de Domeinnaam de status PendingRestore.
 • De periode PendingRestore duurt zeven (7) kalenderdagen.
 • In deze periode van zeven dagen moet de Registrar een Restore Report indienen bij Verisign.
 • Wanneer Verisign het Restore Report ontvangt, krijgt de Domeinnaam de status Active.
 • Als Verisign het Restore Report NIET binnen deze zeven dagen ontvangt, krijgt de Domeinnaam opnieuw de status Redemption Period.

Als onderdeel van het Restore Report moet een Registrar de volgende details leveren:

A. Een exemplaar van de WHOIS-gegevens van de Registrar voor de verwijderde naam, zoals deze vóór verwijdering werd weergegeven. De WHOIS-gegevens moeten het volgende bevatten:

 • Juiste naam van de Geregistreerde domeinnaam
 • Naam/namen van naamserver(s) of 'none' (niet leeg)
 • Datum met de juiste notatie in het veld voor de oorspronkelijke aanmaakdatum
 • Datum met de juiste notatie in het veld voor de vervaldatum
 • Veld met naam en adres van de Registrant (niet leeg)
 • Veld met naam en adres van adminstratieve contactpersoon (niet leeg)
 • Veld met e-mailadres van adminstratieve contactpersoon (niet leeg)
 • Veld met telefoonnummer van adminstratieve contactpersoon (niet leeg)
 • Faxnummer van administratieve contactpersoon, indien opgegeven
 • Veld met naam en adres van technische contactpersoon (niet leeg)
 • Veld met e-mailadres van technische contactpersoon (niet leeg)
 • Veld met telefoonnummer van technische contactpersoon (niet leeg)
 • Faxnummer van technische contactpersoon, indien opgegeven.

B. De datum en tijd waarop de geregistreerde Domeinnaam is verwijderd. (Verisign vereist correcte datum- en tijdnotatie.)

C. De datum en tijd waarop de opdracht Restore is uitgevoerd op deze Domeinnaam. (Verisign vereist correcte datum- en tijdnotatie.)

D. Een korte toelichting op de reden dat de Domeinnaam is hersteld.

Verisign verwerkt alle Restore Report-indieningen in een eenmalige batchprocedure. Zodra de Restore Report-batch is verwerkt, coverteert Verisign de Domeinnamen naar de status Active.

ConsoliDate-service

Met de ConsoliDate-service kunnen Registrars een SYNC-opdracht indienen voor een Domeinnaam om de huidige vervaldatum te wijzigen. Via de SYNC-bewerking kunnen Registrars een specifieke verjaardatum aanvragen voor registraties van Domeinnamen (d.w.z. de dag in het jaar waarop de naam komt te vervallen).

 • Bij de SYNC-opdracht is de tienjarenregels voor vervaldata van toepassing. Met andere woorden: als de SYNC-opdracht een Domeinnaam tot voorbij het maximum voor vervaldata van 10 jaar zou verlengen, mislukt de opdracht.
 • Er is geen vervaldatumlimiet voor wanneer de synchronisatie kan worden uitgevoerd (het kan bijvoorbeeld direct na toevoeging, verlenging of overdracht van de Domeinnaam worden uitgevoerd, de dag voordat de naam verloopt, etc.)
 • Een SYNC-bewerking op een Domeinnaam kan in een periode van een jaar slechts eenmaal worden uitgevoerd. Het begin van deze periode wordt opnieuw ingesteld als de bewerking expliciete RENEW, AUTORENEW of TRANSFER (intern of van de ene REGISTRAR naar de andere REGISTRAR) wordt uitgevoerd op de Domeinnaam.
 • Zoals hierboven vermeld is de SYNC-bewerking niet beschikbaar voor Premiumnamen.

SYNC-berekeningen
De SYNC-bewerking kan worden gebruikt om de vervaldatum van de Domeinnaam naar voren te schuiven naar een specifieke datum (maand en dag) die is opgegeven in de opdracht.

 • Het jaar wordt niet opgegeven in de opdracht. Dit beperkt de hoeveelheid ongeldige gegevens en pogingen om SYNC en RENEW in één transactie uit te voeren. Als de Registrant een SYNC-bewerking op de data wilt uitvoerne en een RENEW-bewerking voor één tot tien jaar, wordt dit als twee aparte transacties beschouwd.
 • Als de maand en datum later zijn dan de huidige vervalmaand en -datum, wordt de vervaldatum verlengd binnen hetzelfde kalenderjaar als de huidige vervaldatum.
 • Als de maand en datum eerder zijn dan de huidige vervalmaand en -datum, wordt de vervaldatum verlengd tot die maand en datum in het kalenderjaar dat volgt op de huidige vervaldatum.
 • Als de maand en datum in de opdracht gelijk zijn aan de huidige vervalmaand en -datum, wordt er een fout geretourneerd. (Hiermee wordt de mogelijkheid van een herhaalde SYNC-opdracht geëlimineerd.)
 • De SYNC-bewerking voor elk domein wordt in rekening gebracht bij Registrars op basis van het aantal kalendermaanden waarmee de vervaldatum wordt verlengd. De minimale heffing is voor één maand.
 • De maximale heffing is voor elf maanden. Als een Registrar een SYNC-opdracht uitvoert op een Domeinnaam en de vervaldatum daarmee minder dan een maand wordt verschoven, brengt Verisign een maand in rekening bij de registrar.
 • Als een Registrar een SYNC-opdracht uitvoert op een Domeinnaam en de vervaldatum daarmee wordt ingesteld op N maanden en X dagen, brengen we N maanden in rekening bij de registrar.
 • Als de vervaldatum wordt verlengd binnen dezelfde maand (ongeacht of het om 1 dag of 30 dagen gaat), wordt de SYNC-periode gedefinieerd als een maand. (1 januari tot 15 januari telt bijvoorbeeld als één maand.)

N.B. Als de huidige vervaldatum 15 januari is en de SYNC-bewerking verandert dit naar 1 januari, telt dit als 11 maanden, omdat de registratiedatum wordt verlengd tot 1 januari in het volgende jaar. Als de vervaldatum wordt verlengd tot een andere maand, wordt de SYNC-periode gedefinieerd op basis van het aantal kalendermaanden. (5 maart tot 27 oktober telt dus als zeven maanden, 27 oktober tot 5 maart telt als vijf maanden, 1 juni tot 31 juli is één maand).

SYNC Grace Period
Er is geen SYNC Grace Period. Als de SYNC-bewerking met succes is uitgevoerd tijdens de Add, Renew, Auto-Renew of Transfer Grace Period, zijn de volgende regels van toepassing:

 • Add: een Domeinnaam kan worden gesynchroniseerd binnen de Add Grace Period. Met de SYNC-opdracht wordt de registratie van de domeinnaam níet tot over de registratielimiet van 10 jaar verlengd. Als de domeinnaam tijdens de Add Grace Period wordt verwijderd, wordt alleen het registratiebedrag en niet de SYNC gecrediteerd aan de betalende registrar.
 • Renew and Auto-Renew: een Domeinnaam kan worden gesyncrhoniseerd binnen de Renew en Auto-Renew Grace Period. Met de SYNC-opdracht wordt de registratie van de domeinnaam níet tot over de registratielimiet van 10 jaar verlengd. Als de Domeinnaam wordt verwijderd tijdens de Renew of Auto-Renew Grace Period, wordt alleen het bedrag voor verlenging of automatische verlenging, en niet de SYNC, aan de betalende registrar gecrediteerd.
 • Transfer: een Domeinnaam kan worden gesynchroniseerd binnen de Transfer Grace Period. Met de SYNC-opdracht wordt de registratie van de domeinnaam níet tot over de registratielimiet van 10 jaar verlengd. Als de domeinnaam tijdens de Transfer Grace Period wordt verwijderd, wordt alleen het bedrag voor de overdracht en niet de SYNC gecrediteerd aan de betalende registrar.

Beleid bij geschillen

Verisign zal en kan het recht van een domeinnaamregistrant om een Domeinnaam te registreren of gebruiken op het hoogste niveau niet screenen, controleren, evalueren of onderzoeken. Hiertoe hanteert Verisign de UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy - www.icann.org/udrp) voor alle registraties van Domeinnamen met .tv en .cc. De registratie van elke Domeinnaam is onderhevig aan schorsing, annulering of overdracht overeenkomstig eventuele beslissingen onder de UDRP.

Gebruik van de Domeinnaam

Voor elke Domeinnaam die is geregistreerd door de Registrar (uit eigen naam of namens een Registrant), zal de Registrar:

A. Zorgen dat de Domeinnaam niet wordt geregistreerd, gebruikt, weergegeven of geëxploiteerd in strijd met of schending van dit beleid of enig ander beleid wat betreft .cc en .tv, in strijd met de wet van om het even welk rechtsgebied waar de Domeinnaam kan worden opgeroepen, of voor elk onwettig doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot kinderporno; kinderlokkerij of -misbruik; het propageren van haatgevoelens, onverdraagzaamheid of geweld jegens personen of groepen op basis van hun godsdienst, ras, etnische afkomst, seksuele geaardheid of andere onveranderbare eigenschappen; diefstal van e-mailservice; als bron voor ongevraagde bulkmail of als adres voor het beantwoorden van ongewenste bulkmail;

B. Zorgen dat elke Domeinnaam te goeder trouw wordt geregistreerd, gebruikt, weergegeven en geëxploiteerd, en in overeenstemming met internationale, nationale en lokale wetten en regelgeving;

C. Het delegeren van subdomeinen van de Domeinnaam niet openbaar aanbieden, adverteren of anderszins beschikbaar maken;

D. Erkennen dat het gebruik van de Domeinnaam mogelijk onderhevig is aan toepasselijke wetten in alle rechtsgebieden waarin de Domeinnaam wordt gebruikt, inclusief wetten op het gebied handelsmerken en andere soorten intellectueel eigendom.

Voorbehoud van rechten

Verisign behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de registratie van een Domeinnaam te weigeren, te annuleren of over te dragen, zoals naar eigen inzicht noodzakelijk wordt geacht: (i) om de integriteit en stabiliteit van het register te beschermen; (ii) om te voldoen aan toepasselijke wetten, overheidsregels of -vereisten, verzoeken van wetshandhavingsinstanties; (iii) als een Domeinnaam wordt gebruikt in strijd met dit beleid en enig ander beleid wat betreft .tv en .cc en; (iv) in overeenstemming met een proces voor conflictoplossing, of ter voorkoming van aansprakelijkheid, civiel- dan wel strafrechtelijk, van Verisign en diens gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, functionarissen, directeuren en werknemers. Verisign behoudt daarnaast het recht voor om een Domeinnaam te vergrendelen terwijl een geschil in behandeling is.

Bijgewerkt op 17 maart 2010